Експерт „Стратегически инвестиции“

Експерт „Стратегически инвестиции“

Публикувана на: 23.04.2018

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД е дружество с основна дейност - управление на финансовите инструменти по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, както и по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство в България през програмен период 2014-2020 г.

Дейността на Звено за координация към Фонд на фондовете е  насочена към преглеждане и насочване на проекти към комбинирано финансиране от ЕСИФ и ЕФСИ,  координиране на действията на заинтересованите страни в сферата на финансовия инженеринг за достигане на проектни идеи до следващи фази в процеса на тяхното финансиране, подпомагане на прегледа и подготовката на проекти в България, както и  подпомагане подобряването на достъпа на българските проектни предложения и публичните институции до съществуващите публични услуги.

Във връзка със сформиране на екипа на Звеното за координация, търсим да назначим

Експерт „Стратегически инвестиции“ в отдел „Звено за координация“.

Ако считате, че отговаряте на изискванията и сте решили да кандидатствате, молим да изпратите актуална биография и мотивационно писмо по електронната поща на адрес: hr@fmfib.bg

Изпратените от вас данни ще бъдат разглеждани и съхранявани при стриктна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.  Ще се свържем само с кандидатите, одобрени по документи.

Основни отговорности

  • Предоставя информационна и логистична подкрепа в сферата на финансовите инструменти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове в процеса на тяхното финансиране
  • Подпомага дейностите на звеното, насочени към повишаване на информираността на публичния и частния сектор при идентифицирането, приоритизирането и подготовката на стратегически проекти
  • Осъществява експертна подкрепа за по-добрата информираност и подобряване на достъпа до съответните финансови инструменти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за комбиниране на различни типове финансиране (банково, финансови инструменти, рисково финансиране, насърчаваща подкрепа за стартиращи предприятия и т.н.)

Основни изисквания

  • висше образование (магистърска степен) по икономика, финанси, бизнес администрация или инженерни науки
  • съответстващ професионален опит от поне 3 години в предоставяне на експертиза в сферата на планиране, оценка, управление или консултиране на инвестиционни проекти
  • опит с и/или добро познаване на европейските фондове и финансовите инструменти в България
  • опит в координиране или участие в организиране на информационни събития
  • владеене на писмен и устен английски и български език
  • отлични комуникативни умения
  • познаване на стандартна ИТ техника