Ръководител „Звено за координация"

Ръководител „Звено за координация"

Публикувана на: 23.04.2018

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД е дружество с основна дейност - управление на финансовите инструменти по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, както и по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство в България през програмен период 2014-2020 г.

Дейността на Звено за координация към Фонд на фондовете е  насочена към преглеждане и насочване на проекти към комбинирано финансиране от ЕСИФ и ЕФСИ,  координиране на действията на заинтересованите страни в сферата на финансовия инженеринг за достигане на проектни идеи до следващи фази в процеса на тяхното финансиране, подпомагане на прегледа и подготовката на проекти в България, както и  подпомагане подобряването на достъпа на българските проектни предложения и публичните институции до съществуващите публични услуги.

Във връзка със сформиране на екипа на Звеното за координация, търсим да назначим:

Ръководител „Звено за координация“.

Ако считате, че отговаряте на изискванията и сте решили да кандидатствате, молим да изпратите актуална биография и мотивационно писмо по електронната поща на адрес: hr@fmfib.bg

Изпратените от вас данни ще бъдат разглеждани и съхранявани при стриктна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.  Ще се свържем само с кандидатите, одобрени по документи.

Основни отговорности

 • Отговаря за работата на звеното и координира основната му дейност, свързана с подобряване на достъпа до съответните финансови инструменти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за комбиниране на различни типове финансиране
 • Осигурява изготвянето и изпълнението на годишен план за дейността на Звено за координация
 • Осигурява механизъм за връзка с публичните институции и заинтересованите страни
 • Осигурява спазването на координационния модел на работа между Звено за координация и представители на ЕИБ, включително координация с Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси
 • Осигурява координация между Звеното и отделите в дружеството при необходимост от осигуряване на сътрудничество и обмен на информация

Основни изисквания

 • висше образование (магистърска степен) по икономика, финанси или бизнес администрация
 • съответстващ професионален опит от поне 4 години в областта на европейски проекти и програми и/или познания в областта на финансиране на МСП
 • опит в управлението на екип
 • опит с и/или добро познаване на европейските фондове и финансовите инструменти в България
 • опит в организиране на информационни събития
 • владеене на писмен и устен английски и български език
 • отлични комуникативни умения
 • познаване на стандартна ИТ техника