ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ

ФОНД МЕНИДЖЪР НА
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
В БЪЛГАРИЯ ЕАД

Политика

Основна цел на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД е подбор на най-добрите кадри, основан на образование и професионална квалификация, академични и/или професионални постижения, личностни качества и потенциал за принос към общия успех.

В ролята си на работодател, Дружеството предоставя равни права за кандидатстване за работа на всички кандидати, като основен критерий за избор е оптималното съответствие на изискванията за заемане на длъжността.

Дружеството е против всякаква дискриминация, основана на пол, раса, националност, политическа принадлежност, религия, социална и културна принадлежност.

Как да кандидатстваме

Ако вече сте избрали някоя от свободните ни длъжности, считате че отговаряте на изискванията и сте решили да кандидатствате, молим да изпратите:

  • Актуална биография;
  • Мотивационно писмо;

по електронната поща на адрес: hr@fmfib.bg

Всички постъпили молби ще бъдат разглеждани и обработвани при стриктна конфиденциалност, съобразно изискванията на Закона за защита на личните данни. Тези данни ще бъдат ползвани само и единствено във връзка с процедурите по персонала и няма да бъдат предоставяни на трети лица без изричното писмено съгласие на кандидата.

Следвайки нашите процедури, единствено одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Свободни позиции