Кариeри

Политика

Основна цел на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД е подбор на най-добрите кадри, основан на образование и професионална квалификация, академични и/или професионални постижения, личностни качества и потенциал за принос към общия успех.

В ролята си на работодател, Дружеството предоставя равни права за кандидатстване за работа на всички кандидати, като основен критерий за избор е оптималното съответствие на изискванията за заемане на длъжността.

Дружеството е против всякаква дискриминация, основана на пол, раса, националност, политическа принадлежност, религия, социална и културна принадлежност.

Свободни позиции

  • Краен срок 23 Юли

    Ref.No: 154

    Външни експерти за Консултативен съвет към ФМФИБ

    Във връзка с необходимостта от избор на външни експерти за изразяване на експертни становища и препоръки като част от Консултативен съвет към «Фонд мениджър на финансови инструменти в България» ЕАД и на основание Решение № 3 на Управителния съвет от 20.06.2017 г., ФМФИБ стартира процедура по подбор на външни експерти за изразяване на експертни становища и препоръки при изпълнение на финансови инструменти, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове....

    Публикувана на: 23.06.2017