Профил на купувача

"Доставка и инсталиране на компютърна техника, мрежово оборудване и размножителна техника за нуждите на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД, разделена на 2 обособени позиции, както следва: Обособена позиция І „Доставка и инсталиране на компютърна техника и мрежово оборудване за нуждите на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД; Обособена позиция ІІ „Доставка и инсталиране на размножителна техника за нуждите на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД“
изпълнена

ПРЕДМЕТ

Целта на настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка е да се осигури доставка и инсталиране на компютърна техника, мрежово оборудване и размножителна техника за нуждите на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ЕАД. Предмета на поръчката включва 2 обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ І „Доставка и инсталиране на компютърна техника и мрежово оборудване за нуждите на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ІІ „Доставка и инсталиране на размножителна техника за нуждите на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД.

  • Срок за подаване на оферти
  • 21
  • Юли
  • 2017
  • 18:00
  • Публикувана на:12.06.2017
  • № РОП/ПОП:05297-2017-0003
  • Дейност:доставка
  • Възлагане чрез:открита процедура

ДОКУМЕНТИ