Фонд на фондовете

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД е създадено от Министерския съвет на Република България като специализирано държавно търговско дружество за управление на финансовите инструменти, предвидени за изпълнение по Програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове – ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и ОП „Околна среда“ 2014-2020 г., Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Финансови инструменти

Финансовите инструменти (ФИ) представляват специализирани финансиращи схеми, съфинансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и национално финансиране от Оперативните програми (ОП), както и с допълнително привлечени средства от частния и публичния сектор. ФИ целят по-ефективно използване на публичния ресурс, в сравнение с безвъзмездната финансова помощ (БФП), и осигуряват финансова подкрепа на целеви групи крайни получатели за осъществяване на икономически жизнеспособни проекти, като по този начин допринасят за преодоляване на идентифицирани несъвършенствата на пазара, както и за постигане на стратегическите цели и политики на ЕС.

Новини и анализи

Партньори

Публична администрация

  • Министeрство на финанситe на Рeпублика България

  • Министeрство на рeгионалното развитиe и благоустройството на Рeпублика България

  • Министeрство на околната срeда и водитe на Рeпублика България

  • Дирeкция "Цeнтрално координационно звeно"

  • Министeрството на труда и социалната политика на Рeпублика България

  • Министeрство на икономиката на Рeпублика България

Всички

Отворени процедури